ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഒരു വർഷത്തെ പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജി.എസ്.ടി. കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃതബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാനയോഗ്യത. അവസാനവർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

നികുതി പ്രാക്ടീഷണർമാർ, അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, നിയമവിദഗ്ധർ, വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കോഴ്സ്. 120 മണിക്കൂർ പരിശീലനം (ഓൺലൈൻ/ക്ലാസ് റൂം) ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കോഴ്സ്. വിദ്യാർഥികൾ, സർക്കാർ - അർധസർക്കാർ, പൊതുമേഖല ജീവനക്കാർ, പ്രവാസികൾ, റിട്ടയർ ചെയ്തവർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവർക്ക് ഫീസിൽ ഇളവുകളുണ്ട്.

അപേക്ഷ, സിലബസ്, ഫീസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ www.gift.res.in-ൽ ലഭ്യമാണ്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9961708951. അവസാനത്തീയതി: ജൂൺ-30.

Content Highlights: Gulati Institute of Finance and Taxation invites application for GST course