ബിരുദ, എന്‍ജിനിയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും പ്രൊഫഷണല്‍സിനുമായി അസാപ് കേരള നടത്തുന്ന പുതിയ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ ടെസ്റ്റിങ് കോഴ്‌സുകള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ്, ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്‌സ്, ബാങ്കിങ് ആന്‍ഡ് ഫിനാന്‍സ് എന്നിവയിലേക്കാണ് പ്രവേശനം.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ ടെസ്റ്റിങ് 9495999727 , 9495999651, ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് 9495999617, ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്‌സ് 6282501520, ബാങ്കിങ് ആന്‍ഡ് ഫിനാന്‍സ് 9495999720. www.asapkerala.gov.in

Content Highlights: Courses in ASAP