2021 ജനുവരി 31-ന് നടത്തിയ നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം nmmse.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 41,383 വിദ്യാർഥികളിൽ 19,896 പേർ നിശ്ചിത ശതമാനം മാർക്ക് നേടി. ഇവരിൽ 3,473 പേർ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടി.

വ്യക്തിഗതഫലം റോൾനമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നൽകി പരിശോധിക്കാം. സ്കൂളിൽനിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ലോഗിനിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്കൂൾതല പരിശോധനയ്ക്കുള്ള വിശദ നിർദേശങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്നും പരീക്ഷാസെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Content Highlights: National means cum merit scholarship result published