തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ, എയ്‌ഡഡ്, ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി./കേപ്പ് പോളിടെക്‌നിക് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനുവേണ്ടിയുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. www.polyadmission.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ ‘Spot Admission Regitsration’ എന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓരോ ജില്ലയിലെയും നോഡൽ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജുകളിൽ വച്ച് 11 മുതൽ 18 വരെ ആയിരിക്കും സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ.

രണ്ടു ജില്ലകൾക്കു പുറമേ ഇടുക്കി, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകൾ അധികമായി ചേർക്കുന്നതിനു തടസ്സമില്ല. www.polyadmission.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയക്രമത്തിൽ അപേക്ഷകർ അതത്‌ നോഡൽ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജുകളിൽ ഹാജരാകണം. സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് അപേക്ഷകന് അപ്പോൾ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് കോളേജും ബ്രാഞ്ചും പുതുതായി ചേർത്ത് മുഴുവൻ ഫീസടച്ച് പ്രവേശനം നേടാം.

നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ www.polyadmission.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ ‘Vacancy position’ എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈൻ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരെ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല. അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രകാരം നിലവിൽ പ്രവേശനം നേടിയവർക്കും സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം.