തിരുവനന്തപുരം: ജനുവരി 24-ന് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. നടത്തിയ നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷയുടെ ഫലം www.scert.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ വിദ്യാർഥികൾ എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി. നടത്തുന്ന സ്റ്റേജ് 2 പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഫോൺ: 0471 2346113, 7736702691, 9744640038, 7012146452.