പാലയാട്: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ എം.ബി.എ. കോഴ്സിന് (2020-21 പ്രവേശനം) മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ്, നീലേശ്വരം, പറശ്ശിനിക്കടവ് സെന്ററുകളിൽ സീറ്റൊഴിവുണ്ട്. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ സംവരണ സീറ്റിലാണ് ഒഴിവ്. ഫോൺ: 04902 347377.