നെടുംകുന്നം: ആർ.ശങ്കർ സ്മാരക ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ എം.കോം. ഫിനാൻസ് & ടാക്‌സേഷൻ കോഴ്‌സിന് മാനേജ്‌മെന്റ് ക്വാട്ടയിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. ഫോൺ: +919072067300 9946900964, 9072067200