തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാല ഒന്നാംവർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബി.എഡ്. പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി. ഒന്നാംവർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് ഒക്ടോബർ 31 വരെയും ബി.എഡിന് നവംബർ 15 വരെയും അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് സർവകലാശാല അറിയിച്ചു.