കാലടി: ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിലെ സംസ്‌കൃതം സാഹിത്യം, സംസ്‌കൃതം വേദാന്തം, സംസ്‌കൃതം ന്യായം, മലയാളം, ഹിന്ദി, ചരിത്രം, ഉറുദു, ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, വാസ്തുവിദ്യ, ആയുർവേദ, സൈക്കോളജി, തിയേറ്റർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രൊഫസർ, അസിസ്റ്റൻറ്‌ പ്രൊഫസർ തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥിര നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 38 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. പ്രൊഫസർക്ക് 1,44,200 രൂപയും അസിസ്റ്റൻറ്‌ പ്രൊഫസർക്ക് 57,700 രൂപയുമാണ് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം. പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രായപരിധിയില്ല. അസിസ്റ്റൻറ്‌ പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് 2021 ജനുവരി ഒന്നിന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്. യു.ജി.സി. മാനദണ്ഡപ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

വിഭാഗവും ഒഴിവുകളും. ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻറ്‌ പ്രൊഫസർ

ആയുർവേദം-(1) (ജനറൽ), ഹിന്ദി-(8) (ജനറൽ-4, ഒ.ബി.സി.-1, മുസ്‌ലിം-2, എൽ.സി/എ.ഐ.-1), ചരിത്രം-(3) (ജനറൽ-1, ഈഴവ-1, വിശ്വകർമ-1), മലയാളം-(2) (ജനറൽ), മോഹിനിയാട്ടം-(1) (ഈഴവ), സൈക്കോളജി-(2) (ജനറൽ-1, എസ്.സി-1.), സംസ്‌കൃതം ന്യായം-(1) (ജനറൽ), സംസ്‌കൃതം സാഹിത്യം-(5) (ഓപ്പൺ- 2, എസ്.സി.-1, ഈഴവ-2), സംസ്‌കൃതം വേദാന്തം-(2) (ജനറൽ-1, എസ്.ടി. - 1), തിയേറ്റർ-(1) (മുസ്‌ലിം), ഉർദു-(1) (ജനറൽ). എൻ.സി.എ. (നോ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവയിലബിൾ) ഒഴിവുകൾ : - പ്രൊഫസർ

മലയാളം-(1) (ഒ.ബി.സി.) സംസ്‌കൃതം വേദാന്തം - (1) (ജനറൽ), സംസ്‌കൃതം സാഹിത്യം - (1) (ഒ.ബി.സി.), സംസ്‌കൃതം ന്യായം - (1) (ജനറൽ)

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ

ഭരതനാട്യം-(1) (എസ്.ടി.) സംസ്‌കൃതം സാഹിത്യം-(2) (ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന (ശ്രവണ ശേഷിയില്ലാത്തതും കേൾവിക്കുറവുള്ളതും-1, ചലനശേഷിക്കുറവുള്ളത് - 1 ), സംസ്‌കൃതം വേദാന്തം - (3) (എൽ.സി./എ.ഐ- 1, നാടാർ- 1, ഒ. എക്സ്- 1), വാസ്തുവിദ്യ- (1) (എസ്.സി).

പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 5000 രൂപയും എസ്.സി./എസ്.ടി./ പി.എച്ച്. വിഭാഗത്തിന് 1250 രൂപയും അസിസ്റ്റൻറ്‌ പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 3000 രൂപയും എസ്.സി./എസ്.ടി./പി.എച്ച്. വിഭാഗത്തിന് 750 രൂപയുമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2021 ഡിസംബർ 24. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് കോപ്പി ഡിസംബർ 31-ന് വൈകീട്ട് 4-നു മുൻപ് രജിസ്ട്രാർ, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സാൻസ്‌ക്രിറ്റ്, കാലടി - 683574 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റായ www.ssus.ac.in സന്ദർശിക്കുക.