എസ്.എസ്.എൽ.സി.

: മാർച്ച് 31 വ്യാഴം: രാവിലെ 9.45-11.30 വരെ -ഒന്നാം ഭാഷ പാർട്ട് വൺ- മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, ഉറുദു, ഗുജറാത്തി, അഡീ. ഇംഗ്ലീഷ്, അഡീ. ഹിന്ദി, സംസ്‌കൃതം (അക്കാദമിക്), സംസ്‌കൃതം ഓറിയന്റൽ- ഒന്നാം പേപ്പർ (സംസ്‌കൃതം സ്കൂളുകൾക്ക്), അറബിക് (അക്കാദമിക്), അറബിക് ഓറിയന്റൽ-ഒന്നാം പേപ്പർ (അറബിക് സ്കൂളുകൾക്ക്)

ഏപ്രിൽ 6: 9.45-12.30-രണ്ടാം ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ്

ഏപ്രിൽ 8: 9.45-11.30-മൂന്നാംഭാഷ, ഹിന്ദി/ജനറൽനോളജ്

ഏപ്രിൽ ‍12: 9.45-12.30-സോഷ്യൽ സയൻസ്

ഏപ്രിൽ ‍19: 9.45-12.30-ഗണിതശാസ്ത്രം

ഏപ്രിൽ ‍21: 9.45-11.30-ഊർജതന്ത്രം

ഏപ്രിൽ 25: 9.45-11.30-രസതന്ത്രം

ഏപ്രിൽ ‍27: 9.45-11.30-ജീവശാസ്ത്രം

ഏപ്രിൽ 29: 9.45-11.30-ഒന്നാംഭാഷ പാർട്ട് രണ്ട്-മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, സ്പെഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിഷറീസ് സയൻസ് (ഫിഷറീസ് ടെക്‌നിക്കൽ സ്കൂളുകൾക്ക്), അറബിക് ഓറിയന്റൽ-രണ്ടാം പേപ്പർ (അറബിക് സ്കൂളുകൾക്ക്), സംസ്‌കൃതം ഓറിയന്റൽ-രണ്ടാം പേപ്പർ ‍(സംസ്‌കൃതം സ്കൂളുകൾക്ക്).

ഐ.ടി. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് 10 മുതൽ 19 വരെ.

പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ

മാർച്ച് 30: സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി, ഇലക്‌ട്രോണിക് സർവീസ് ടെക്‌നോളജി (ഓൾഡ്), ഇലക്‌ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ്.

ഏപ്രിൽ 1: രസതന്ത്രം, ചരിത്രം, ഇസ്‌ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്.

ഏപ്രിൽ 5: ഗണിതം, പാർട്ട്‌ ത്രീ ലാംഗ്വേജസ്, സംസ്‌കൃതശാസ്ത്ര, സൈക്കോളജി.

ഏപ്രിൽ ‍7: പാർട്ട്‌ രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ്, കംപ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി (ഓൾഡ്), കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി.

ഏപ്രിൽ 11: ജ്യോഗ്രഫി, മ്യൂസിക്, സോഷ്യൽവർക്, ജിയോളജി, അക്കൗണ്ടൻസി.

ഏപ്രിൽ ‍13: ബയോളജി, ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സംസ്‌കൃതസാഹിത്യം, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ.

ഏപ്രിൽ ‍18: പാർട്ട് വൺ ഇംഗ്ലീഷ്.

ഏപ്രിൽ ‍20: ഫിസിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ്.

ഏപ്രിൽ ‍22: ഹോം സയൻസ്, ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്, ഫിലോസഫി, ജേണലിസം, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സ്റ്റാറ്റിക്സ്.

ആർട്ട്‌ സബ്ജക്ട്‌

മാർച്ച് 30: സംസ്കൃതം

ഏപ്രിൽ 1: മെയിൻ

ഏപ്രിൽ 5: ലിറ്ററേച്ചർ

ഏപ്രിൽ 7: പാർട്ട്‌ ടു ലാംഗ്വേജസ്

ഏപ്രിൽ 11: ഏസ്‌തെറ്റിക്സ്

ഏപ്രിൽ ‍13: സബ്‌സിഡിയറി

ഏപ്രിൽ ‍18: പാർട്ട്‌ വൺ ഇംഗ്ലീഷ്

* പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ രാവിലെ 9.45 മുതൽ 12.30 വരെ. 15 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം.

* പ്രാക്ടിക്കലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ 9.45 മുതൽ 12 വരെ. 15 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം.

* ബയോളജി: 9.45 മുതൽ 12.10 വരെ (20 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം, 15 മിനിറ്റ് ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി, അഞ്ച് മിനിറ്റ് സുവോളജി പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിന്)

* മ്യൂസിക്: 9.45 മുതൽ 11.30 വരെ (കൂൾ ഓഫ് ടൈം 15 മിനിറ്റ്)

* പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 15 വരെ

വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.

മാർച്ച് 30: എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്/ജി.എഫ്.സി.

ഏപ്രിൽ 1: കെമിസ്ട്രി, ഹിസ്റ്ററി, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്

ഏപ്രിൽ 5: മാത്തമാറ്റിക്സ്

ഏപ്രിൽ 7: വൊക്കേഷണൽ തിയറി

ഏപ്രിൽ ‍11: ജ്യോഗ്രഫി, അക്കൗണ്ടൻസി

ഏപ്രിൽ 13: ബയോളജി

ഏപ്രിൽ 18: ഇംഗ്ലീഷ്

ഏപ്രിൽ ‍20: ഫിസിക്സ്/ഇക്കണോമിക്സ്

ഏപ്രിൽ ‍22: മാനേജ്‌മെന്റ്

പരീക്ഷാസമയം

* വൊക്കേഷണൽ സബജക്ട്‌സ് (എൻ.എസ്.ക്യു.എഫ്. സ്‌കീം) 9.45 മുതൽ 12.30 വരെ (കൂൾ ഓഫ് ടൈം 15 മിനിറ്റ്)

* വൊക്കേഷണൽ സബജക്ട്‌സ് (മോഡുലാർ സ്കീം) 9.45 മുതൽ 12.35 വരെ (കൂൾ ഓഫ് ടൈം 20 മിനിറ്റ്)

* പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാത്ത നോൺ വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങൾ -9.45 മുതൽ 12.30 വരെ (കൂൾ ഓഫ് ടൈം 15 മിനിറ്റ്)

* പ്രാക്ടിക്കലുള്ള നോൺ വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങൾ (ബയോളജി ഒഴികെ) -9.45 മുതൽ 12.00 വരെ (കൂൾ ഓഫ് ടൈം 15 മിനിറ്റ്)

* ബയോളജി: 9.45 മുതൽ 12.10 വരെ (കൂൾ ഓഫ് ടൈം 20 മിനിറ്റ്)

* പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ‍(വൊക്കേഷണൽ) ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച് 11 വരെ

* പ്രാക്ടിക്കൽ (നോൺ വൊക്കേഷണൽ പരീക്ഷകൾ) ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 15 വരെ.