ആറാംസെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി. (സി.യു.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.) കോഴ്സുകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.