തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ജെ.ഡി.സി. 2021-22 ബാച്ചിലേക്ക്‌ പ്രവേശനത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും മേയ് അഞ്ചിന് വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിവരെ നൽകാം. ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.scu.kerala.gov.in ലഭിക്കും.