തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ അലോട്ട്‌മെന്റിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അലോട്ട്‌മെന്റ്‌ ലഭിക്കാതിരുന്നവർക്കും ഇതുവരെയും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്കും സപ്ളിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിന്‌ 26-ന്‌ രാവിലെ 10 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം. സപ്ളിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിലെ ഒഴിവുകളും വിശദ നിർദേശങ്ങളും www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ ‘Click for Higher Secondary Admission’ എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വാട്ടയിൽ പ്രവേശനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്കും മുഖ്യഘട്ടത്തിൽ അലോട്ട്‌മെന്റ്‌ ലഭിച്ചിട്ട്‌ പ്രവേശനത്തിന്‌ ഹാജരാകാത്തവർക്കും ഏതെങ്കിലും ക്വാട്ടയിൽ പ്രവേശനം നേടിയ ശേഷം വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌(ടി.സി.) വാങ്ങിയവർക്കും വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

28-ന്‌ വൈകീട്ട്‌ 5 വരെയാണ്‌ പുതിയ അപേക്ഷയും പുതുക്കൽ അപേക്ഷയും നൽകാൻ അവസരം. സപ്ളിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിനായി 26-ന്‌ രാവിലെ 10 മുതൽ 28ന്‌ വൈകീട്ട്‌ 5 വരെ പുതുക്കൽ/പുതിയ അപേക്ഷാ േഫാം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.