തിരുവനന്തപുരം: എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ: www.ktu.edu.in