കാസർകോട്: ഒ.ബി.സി. വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദേശസർവകലാശാലകളിൽ മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ്, പ്യൂവർ സയൻസ്, അഗ്രിക്കൾച്ചർ സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, നിയമം, മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം (പി.ജി., പിഎച്ച്.ഡി. കോഴ്‌സുകൾക്ക് മാത്രം) നടത്താനുള്ള അവസരമൊരുക്കി പിന്നാക്കവിഭാഗ വികസനവകുപ്പ് ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. www.egratnz.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. വിജ്ഞാപനം www.bcdd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ. അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 20. ഫോൺ: 0471 2727379.