തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ, എയിഡഡ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനു ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ www.polyadmission.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. പുതുതായി അപേക്ഷിക്കാൻ താത്‌പര്യമുള്ളവർ നവംബർ 24, 25, 26 എന്നീ തീയതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുൻപായി അതതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹാജരാകണം. അതത് ദിവസം ഹാജരാകുന്ന അപേക്ഷകരുടെ റാങ്കിന്റെ ക്രമത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. ഓരോ ദിവസവും ഹാജരാകുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകിയതിനുശേഷവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ മാത്രമേ അടുത്ത ദിവസം പരിഗണിക്കൂ. പുതിയതായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അപേക്ഷാ ഫീസ് (എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ 75 രൂപയും മറ്റുള്ളവർ 150 രൂപയും) ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലെത്തി ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കണം. പുതിയ അപേക്ഷകരോടൊപ്പം നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നവർ പ്രോസ്പക്ടസിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതും അപേക്ഷയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. ടി.സി. ഒഴികെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് സമയം അനുവദിക്കില്ല.