തിരുവനന്തപുരം: ഹയർ സെക്കൻഡറി (വൊക്കേഷണൽ) ഒന്നാംവർഷ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഒന്നാംഘട്ടം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്‌കൂൾ/കോഴ്‌സ്‌ മാറ്റത്തിനുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാ (ഫോം 14) വിദ്യാർഥി അഡ്മിഷൻ നേടിയ സ്കൂളിൽ 21ന് വൈകുന്നേരം നാലിന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കണം. സ്കൂളുകളിലെ ഓരോ കോഴ്‌സിലും നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലെ Higher Secondary (Vocational) Admisison എന്ന പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.