തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നാംവർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി (വൊക്കേഷണൽ) ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന് വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി. ഇനിയും സ്കൂളുകളിൽ ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നികത്തുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള അപേക്ഷകരെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ Higher Secondary (Vocational) Admission എന്ന ലിങ്കിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ള സ്കൂളിലെ ഒഴിവ് പരിശോധിച്ചശേഷം സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ഹാജരാക്കി പ്രവേശനം നേടണം. വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ 26-ന് വൈകുന്നേരം നാലിന് പൂർത്തിയാകും.