നീലേശ്വരം ഡോ. പി.കെ. രാജൻ മെമ്മോറിയൽ കാമ്പസിലെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ എം.എ. മലയാളം കോഴ്സിൽ എസ്.സി. വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ചെയ്ത ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട്. തത്‌സമയ പ്രവേശനം 20-ന് രാവിലെ 11-ന് കാമ്പസിൽ. ഫോൺ: 8606050283.