തേഞ്ഞിപ്പലം: കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ മലയാളം പഠനവകുപ്പിൽ എം.എ. മലയാളം പ്രവേശനം 16-ന് തുടങ്ങും. ഫോൺ: 9656281282.