തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ മാർച്ച് 22 മുതൽ നടത്താനിരുന്ന ത്രിവൽസര എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (5, 6 സെമസ്റ്റർ -2015 സ്‌കീം, നവംബർ 2020) പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 9ന് ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ തീയതിയും നീട്ടി. ഫൈനില്ലാതെ മാർച്ച് 22 വരെ www.sbte.kerala.gov.in ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഫോൺ: 0471-2775440, 2775443.

ഡി.ഫാം. പാർട്ട് 2 പരീക്ഷാഫലം

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 2020 ഒക്‌ടോബറിൽ നടത്തിയ ഡി.ഫാം. പാർട്ട് 2 (െറഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. വിശദവിവരങ്ങൾ www.dme.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും.