തിരുവനന്തപുരം: കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽസ് എക്‌സലൻസും സ്‌പോർട്‌സ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചേർന്ന് കായികരംഗത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജൂൺ 18, 21, 25, 30 തീയതികളിൽ വെബിനാർ നടത്തും. സ്‌പോർട്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ്, സ്‌പോർട്‌സ് എൻജിനീയറിങ്, സ്‌പോർട്‌സ് അനലറ്റിക്‌സ്, സ്‌പോർട്‌സ് സൈക്കോളജി എന്നീ മേഖലകളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്‌പോർട്‌സ് വിദഗ്ധർ വെബിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് www.smri.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഫോൺ: 8891675259.