തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്നതു കാരണം 19 വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഉൾെപ്പടെയുള്ള എല്ലാ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എം.എസ്.രാജശ്രീ അനുമതി നൽകി.

സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ അക്കാദമിക്, റിസർച്ച്, പരീക്ഷാ ഉപസമിതികളും വിവിധ വിദ്യാർഥിസംഘടനകളും ഈയാവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. 20 മുതൽ എല്ലാ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് സർവകലാശാല അറിയിച്ചു.