തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് കാരണം ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രായോഗിക പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി ജൂലായ് 15, 16 തീയതികളിൽ അതത് സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തും. അതത് വിഷയങ്ങളുടെ ജില്ലാ ചീഫ്, സ്‌കൂൾ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്, സ്‌കൂളിലെ എക്‌സ്റ്റേണൽ എക്‌സാമിനർമാർ എന്നിവർ ഇതിന്റെ ക്രമീകരണം ഒരുക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദേശം നൽകി. പരീക്ഷയ്ക്കു ഹാജരാകേണ്ട വിദ്യാർഥികളെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും വേണം.