തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ ബി.എസ്‌സി. നഴ്‌സിങ്‌ ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ കോളേജ്/കോഴ്‌സ് ഓപ്ഷനുകൾ 10 വരെ സമർപ്പിക്കണം. www.lbscetnre.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോളേജ് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാത്തവരെ അലോട്ട്‌മെന്റിന് പരിഗണിക്കില്ല. വിവരങ്ങൾക്ക്: 04712560363, 364.