അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ആർട്സ് ആൻഡ്‌ സയൻസ് കോളേജുകളിലും സർവകലാശാലയുടെ പഠനവകുപ്പുകളിലും സെന്ററുകളിലും 2021-22 അക്കാദമിക വർഷത്തെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും (നാല്, ആറ് സെമസ്റ്റർ) ബിരുദാനന്തരബിരുദ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും (നാല്, ആറ് സെമസ്റ്റർ-എം.സി.എ. 2019 അഡ്മിഷൻ) ബി.എ. എൽഎൽ.ബി. പ്രോഗ്രാമിലേക്കും (മൂന്ന്, ആറ്, എട്ട്, 10 സെമസ്റ്റർ) പുനഃപ്രവേശനം നടക്കും.

ആർട്സ് ആൻഡ്‌ സയൻസ് കോളേജുകളിൽ 2021-22 അക്കാദമിക വർഷത്തെ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ (നാല്, ആറ് സെമസ്റ്റർ) കോളേജ് മാറ്റവും അനുവദിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർഥികൾ നവംബർ 26 വരെ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ മുഖേന സമർപ്പിക്കം. വിശദാംശങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലെ (www.kannuruniversity.ac.in) അനൗൺസ്‌മെന്റ്സ് ലിങ്കിൽ ഉണ്ട്.

എം.എസ്‌സി. കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി- സീറ്റ് ഒഴിവ്

പാലയാട് ഡോ. ജാനകി അമ്മാൾ കാമ്പസിൽ ഒന്നാം വർഷ എം.എസ്‌സി. കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി പ്രോഗ്രാമിൽ ജനറൽ/ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്/എസ്.ടി./എസ്.സി./ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്.

ബി.എസ്‌സി. ലൈഫ് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ/കെമിസ്ട്രി/ഫിസിക്സ്/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/മാത്തമാറ്റിക്സ് യോഗ്യതയുള്ളവർ അസ്സൽ പ്രമാണങ്ങൾ സഹിതം പാലയാട് കാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിൽ 12-ന് രാവിലെ 11-ന് മുന്പായി ഹാജരാകണം. യോഗ്യതാപരീക്ഷയിലെ ഭാഷാ ഇതര വിഷയങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഫോൺ 9110468045.

എം.എസ്‌സി. ജ്യോഗ്രഫി- സീറ്റ് ഒഴിവ്

എം.എസ്‌സി. ജ്യോഗ്രഫി കോഴ്‌സിൽ എസ്‌.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക് ഓരോ സീറ്റ് വീതം ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യരായവർ 11-ന് രാവിലെ 11-ന് ഹാജരാകണം. ഫോൺ: 9447085046.