തിരുനാവായ: സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പരിശീലന കോളേജുകളിലെ 2021-22 വർഷത്തെ എച്ച്.ഡി.സി. ആൻഡ് ബി.എം. കോഴ്‌സിന്റെ പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.scu.kerala.gov.in എന്ന സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലുവരെ.