തിരുവനന്തപുരം: എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ വിവിധ താത്കാലിക തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കുള്ള അഭിമുഖം ഈ മാസം നടക്കും.

ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം നവംബർ 8-ന് നടക്കും. ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴിവുകളിൽ അപേക്ഷിച്ചവർക്കുള്ള അഭിമുഖം ഒൻപതാം തീയതിയും ഇ-ഗവേണൻസ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നവർക്കുള്ള അഭിമുഖം 11-നും നടക്കും.

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ അഭിമുഖം 12-നാണ് നടക്കുക. ഉദ്യോഗാർഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനങ്ങൾക്കായി ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് അഭിമുഖത്തിനു ഹാജരാകണമെന്ന് സർവകലാശാലാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.