തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തളിര് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ എസ്. ആദ്യ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തി. https://scholarship.ksicl.kerala.gov.in/ എന്ന സൈറ്റുവഴി ഓൺലൈനായിട്ടാണ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ. 200 രൂപയാണ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു വർഷത്തെ തളിര് മാസിക സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ജൂനിയർ (5, 6, 7 ക്ലാസുകൾ), സീനിയർ (8, 9, 10 ക്ലാസുകൾ) വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഫോൺ: 8547971483, 0471 2333790.