തിരുവനന്തപുരം: മേയിൽ നടത്താനിരുന്ന കെ-ടെക്‌ പരീക്ഷയ്‌ക്ക്‌ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി മേയ്‌ 23 വരെ നീട്ടിയതായി പരീക്ഷാസെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.