തിരുവനന്തപുരം: 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ എസ്.എസ്.എൽ.സി., ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി./ സേ പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ www.keralapareekshabhavan.in ൽ.