: ഇ-ഗ്രാന്റ്‌സ് മുഖേനയുള്ള പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ എല്ലാ പട്ടികജാതിവിദ്യാർഥികളും ജനുവരി 10-നുള്ളിൽ ശരിയായ മൊബൈൽ നമ്പർ, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഇ-ഗ്രാന്റ്‌സ് സൈറ്റിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.

സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അതത് സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേനയും സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അതത് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകൾ മുഖേനയുമാണ് അപ്‌ഡേഷൻ നടത്തേണ്ടത്.

മൊബൈൽ നമ്പർ, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സൈറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ലോഗിനിൽ ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾ അത് സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടാക്കി മാറ്റിയശേഷം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയോ വേണം. എല്ലാ സ്ഥാപനമേധാവികളും പട്ടികജാതിവിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകി സമയബന്ധിതമായി അപ്‌ഡേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണം.

2021-22-ൽ പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ള എല്ലാ പട്ടികജാതിവിഭാഗം വിദ്യാർഥികളും മാർച്ച് 30-നകം സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്ത് അംഗീകാരം വാങ്ങണം. നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടാകില്ല.