തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ / മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷയിലെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വിവിധ സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കാറ്റഗറി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുംമുമ്പ് അവസാനമായി ഒരു അവസരംകൂടി നൽകും. നാലുമുതൽ 10-ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ ഇതിന് അവസരം ഉണ്ടാകും. വിജ്ഞാപനം www.cee.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണുക.