കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഐ.ടി. പഠനവകുപ്പിൽ ഡേറ്റാ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദ ഡിപ്ലോമ (പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡേറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് അനലറ്റിക്സ്) കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വ്യാവസായിക, വിവരസാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് കണ്ണൂർ.

ഡേറ്റാ സയൻസ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സിലബസാണ് കോഴ്സിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമെന്ന് സർവകലാശാലാ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മെച്ചപ്പെട്ട പരിശീലനം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വിവിധ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത്. അക്കാദമിക പരിശീലനത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തനമേഖലയെ മുന്നിൽ കണ്ട് വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകാൻ ഒരുകൂട്ടം അധ്യാപകരും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.

മെച്ചപ്പെട്ട ലാബ് സൗകര്യം, മിതമായ ഫീസ്, കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്നിവയും കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്: www.kannuruniversity.ac.in. മേയ് 28-നകം അപേക്ഷിക്കണം.