ഏപ്രിൽ 19 മുതൽ നടത്താനിരുന്ന 2013-ഉം അതിന് മുൻപുമുള്ള അഡ്മിഷൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ (സപ്ലിമെന്ററി-മേഴ്സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 15 മുതൽ സർവകലാശാലയുടെ താവക്കര കാമ്പസിൽ നടത്തും.

പ്രോജക്ട്‌ മൂല്യനിർണയം/വാചാ പരീക്ഷ

ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ. സംസ്കൃതം പ്രോജക്ട്‌ മൂല്യനിർണയം/വാചാ പരീക്ഷ ജൂൺ എട്ടിന് ഓൺലൈനായി നടക്കും. രജിസ്റ്റർചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷാകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടണം.