തിരുവനന്തപുരം: സൈനിക സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനായി ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തിയ ദേശീയ പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം (പ്രാരംഭ കോൾ ലിസ്റ്റ്‌) സൈനിക സ്കൂൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വിവരങ്ങൾ സൈനിക സ്കൂൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ www.sainikschooltvm.nic.in