ഓണക്കാഴ്ചകൾ പകർത്തൂ ഭീമ പൊന്നോണക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കാളിയായി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നേടൂ. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം

1. ഓണസദ്യ, പൂക്കളം, മാവേലി തുടങ്ങി ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ചിത്രം പകർത്തൂ
2. താഴെ കാണുന്ന ഭീമയുടെ ഏതെങ്കിലും ആഭരണം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ
3. ചിത്രം അപ് ലോഡ് ചെയ്യൂ
4. വിജയികൾക്ക് അവർ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ആഭരണം സമ്മാനം ലഭിക്കും.