പി.എസ്.സി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍, റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ എന്നിവ കാണാം.

Download PSC Exam Results

 

Assistant Salesman - Palakkad District

CLERK TYPIST (SR from among SC-ST) - ALAPUZHA

CLERK TYPIST- TYPIST CLERK (BY TRANSFER) - ALAPUZHA

CLERK-TYPIST (SR FROM SC & ST) - KANNUR

DRIVER GR II (HDV) (EX-SERVICE MEN ONLY (I NCA MUSLIM)

DRIVER GR II (HDV) (EX-SERVICE MEN ONLY (I NCA- LC-AI)

DRIVER GR II (HDV) (EX-SERVICE MEN ONLY (I NCA- SC)

DRIVER GR II (HDV) (EX-SERVICE MEN ONLY (I NCA- VISWAKARMA

DRIVER GR II (HDV) (EX-SERVICE MEN ONLY) (I NCA-SC) - NCC- SAINIK WELFARE DEPARTMENT IN PALAKKAD DISTRICT

DRIVER GR II (HDV) (EX-SERVICE MEN ONLY) (I NCA-SC) - NCC- SAINIK WELFARE DEPARTMENT IN THIRUVANATHAPURAM

Field worker (NCA- OBC) - ALAPUZHA

LABORATORY ASSISTANT(SR FOR ST ONLY) - ALAPUZHA

Last Grade Servants(SR for ST) Kasargod

LP SCHOOL ASSISTANT - MALAYALAM MEDIUM (NCA - ST) - EDUCATION - KANNUR

PART TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS (II NCA – E-T-B)

VILLAGE EXTENSION OFFICER GR II (SR from among SC-ST only)) - ALAPUZHA

Field Worker - Malappuram

Field Worker - Kollam

Field Worker - Kasargod

Field Worker - Kannur

Field Worker _ Wayanad

Field Worker - Idukki

Field Worker Eranakulam

Field Worker - Alapuzha

Clerk Typist - Wayanad

Clerk Typist - Malappuram

Clerk Typist - Kozhikode 

Clerk Typist - Kasargode

Clerk Typist - Kannur

Clerk Typist - Idukki

Clerk Typist - Eranakulam

Clerk Typist - Kottayam

Assistant Salesman - Wayanad

Assistant Salesman - Malappuram

Assistant Salesman - Kasargod

Assistant Salesman - idukki

Assistant Salesman - Eranakulam

TYPIST GR.II  DATA ENTRY OPERATOR 233-2020

TYPIST -DATA ENTRY OPERATOR - (Part III Society catagory)

LGS - Thiruvananthapuram

LGS - Kollam

LGS - Pathanamtitta

LGS - Kottayam

LGS - idukki

LGS - Alaphuzha

LGS - Eranakulam

LGS - Thrissur

LGS - palakkad

LGS - Malappuram

LGS - Kozhikode

LGS - Wayanad

LGS - Kannur

LGS - Kasargod

LD-Clerk - Alappuzha

LD-Clerk-Eranakulam

LD-Clerk-Idukki

LD-Clerk-Kannur

LD-Clerk-Kasargode

LD-Clerk-Kottayam

LD-Clerk-Malappuram

LD-Clerk-Palakkad

LD-Clerk-Pathanamthitta

LD-Clerk-Thiruvananthapuram

LD-Clerk-Thrissur

Office-Attendent-StateWide-089-2019

Typist GR.II/Data Entry Operator  

Stenogragper - Rank list

Typist Grade -II (Part 1-General Category)

Peon-cum-Watcher(Special Recruitment from SC-ST only) Kerala State Textile Corporation Limited

Lower Division Typist - STATEWIDE Various government Owned companies-Corporations-boards

Typist-State wide- Foam Mattings India Ltd