കേരള പി.എസ്.സി ഈ ആഴ്ച്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ / ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ എന്നിവ കാണാം

537/2019  NURSES    GRADE II (AYURVEDA)-INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE DEPARTMENT -THRISSUR    DISTRICT

437/2020  NIL LIST -Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS - I NCA - Viswakarma-Education Department (KASARAGOD)

441/2016  Reporter GrII (malayalam) (Head Constable-General Executive Force) 

327/2019) DRIVER GR II (HDV) (EX SERVICEMEN ONLY) -   NCC/SAINIK WELFARE DEPARTMENT    IN KOLLAM DISTRICT.

327/2019   Driver Gr II (Ex Servicemen    Only) (HDV) - NCC / Sainik Welfare Department  MALAPPURAM

250/2020   STAFF NURSE GR II (SPECIAL RECRUITMENT FOR SC/ST & ST ONLY) HEALTH SERVICES DEPARTMENT PATHANAMTHITTA

319/2019   Draughtsman Civil (Gr.II) / Overseer Civil (Gr.II)-Kerala Small Industries Development Corporation Ltd 

421/2019   JUNIOR HEALTH INSPECTOR GR II IN HEALTH SERVICES DEPARTMENT IN PALAKKAD DISTRICT

301/2018   Overseer Grade I/Draftsman Grade I (Civil) (Special Recruitment from among ST Only)-Harbour Engineering Department 

469/2019   LOWER DIVISION CLERK (FROM EX-SERVICEMEN ONLY) (IST NCA-SC) -NCC/SAINIK WELFARE DEPARTMENT THRISSUR

068/2019   KERALA STATE CO-OPERATIVE COIR MARKETING  FEDERATION LIMITED

301/2020  LABORATORY TECHNICIAN GRADE II (PHARMACY) (SPECIAL RECRUITMENT FROM AMONG SCHEDULED TRIBES ONLY)-MEDICAL EDUCATION

255/2018 TRACER - KERALA STATE DEVELOPMENT CORPORATION FOR SC/ST LIMITED

421/2019 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GR II in HEALTH SERVICES DEPARTMENT IN MALAPPURAM DISTRICT

160/2021  ASSISTANT PROFESSOR IN PAEDIATRIC SURGERY (II NCA-MUSLIM)-MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

Content Highlights: Kerala PSC Rank list and shortlist