കേരള പി.എസ്.സി ഈ ആഴ്ച്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ / ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ എന്നിവ കാണാം

 

CATEGORY No. : 115/2020 PHARMACIST GR.II SR FOR SC/ST& ST ONLY in HEALTH SERVICES DEPARTMENT (KOZHIKODE).

Cat No.276/2018   -     Village Extension Officer Gr ll    - Rural Development Kasaragod

CAT NO. 250/2020) STAFF NURSE GR II (SR FOR SC/ST AND ST ONLY) - HEALTH SERVICES, KOLLAM

CAT NO.189/2020 CIVIL EXCISE OFFICER (SR FOR ST BELONGING TO ATTAPPADY BLOCK ONLY) IN EXCISE DEPARTMENT IN PALAKKAD DISTRICT

CAT NO : 276/2018    VILLAGE    EXTENSION OFFICER GRADE II -RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT    (THRISSUR)

CAT NO. 276/2018      VILLAGE EXTENSION OFFICER GR-II RURAL DEVELOPMENT, ALAPPUZHA

Category No: 421/2019 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GR II in HEALTH SERVICES DEPARTMENT IN KOZHIKODE DISTRICT

CAT.NO:251/2017   TRAINING INSTRUCTOR (PLUMBER)-SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT DEPARTMENT

Content Highlights: Kerala PSC Rank list and shortlist