പോയവാരം കേരള പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ / ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റുകള്‍ എന്നിവ കാണാം

 

SHORT LIST

CAT.NO:003/2020         Assistant Manager (Mechanical)-Travancore Titanium Products Limited

Cat. No. : 449/2020 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II (NCA-SIUC NADAR) - in HEALTH SERVICES DEPARTMENT in KASARAGOD District

 Cat. No. : 444/2020 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II (NCA-SCHEDULED TRIBE) - in HEALTH SERVICES DEPARTMENT in KASARAGOD

 Cat. No. : 443/2020 JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II (NCA-EZHAVA/THIYYA/BILLAVA) - in HEALTH SERVICES DEPARTMENT in KASARAGOD District,

(CAT No. 306/2020) - JUNIOR HEALTH INSPECTOR Gr-II (SR FOR SC/ST & ST ONLY)  IN HEALTH SERVICES DEPARTMENT ALAPPUZHA

Cat. No. : 296/2019     ASSISTANT PROFESSOR IN MATHEMATICS - KERALA COLLEGIATE EDUCATION DEPARTMENT

Cat. No. : 449/2020. JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II (NCA-SIUC NADAR) - KANNUR

Cat. No. : 252/2018    Stores Manager / Manager Grade II -Handicrafts Development Corporation of Kerala Limited

Cat. No. : 306/2020    JUNIOR HEALTH INSPECTOR GR II (SR FOR SC/ST & ST ONLY )   HEALTH SERVICES DEPARTMENT, PATHANAMTHITTA

Pharmacist Gr.II (SR for SC/ST only) Health Services Department in Kottayam District  (Cat.No.115/2020)

CAT.NO: 530/2020   DRIVER GRADE II (HDV) (Ex-SERVICEMEN ONLY) (First NCA- Muslim)-NCC/SAINIKWELFARE

 RANK LIST

CAT.NO: 531/2019   PHARMACIST GR II (AYURVEDA) -INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE/INSURANCE MEDICAL SERVICES/AYURVEDA COLLEGES (ERNAKULAM DISTRICT)  

CAT.NO: 276/2018     VILLAGE EXTENSION OFFICER GR. II - RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT in KOTTAYAM DISTRICT

CAT.NO:529/2021          PHARMACIST GR II -HEALTH SERVICE DEPARTMENT   (IDUKKI)

 CAT.NO:529/2019         PHARMACIST GR II-HEALTH SERVICE DEPARTMENT (ALAPPUZHA)

Cat. No. 418/2019     STAFF NURSE GR.II   in HEALTH SERVICES DEPARTMENT IN KOZHIKODE DISTRICT

CAT.NO: 414/2020      SECURITY GUARD GRII (IV th NCA-ST) - KERALA ELECTRICAL AND ALLIED ENGINEERING COMAPNY LIMITED 

 CAT.NO:421/2019    JUNIOR HEALTH INSPECTOR GRADE II -HEALTH SERVICES DEPARTMENT-THRISSUR 

JUNIOR HEALTH INSPECTOR GR II in HEALTH SERVICES (Cat No. 421/2019) in KOLLAM DISTRICT.

 CAT.NO: 174/2019       JUNIOR HEALTH INSPECTOR GR.II (FIRST NCA -HN) - HEALTH SERVICES DEPARTMEN THRISSUR DISTRICT

Content Highlights: Kerala PSC Ranklist shortlist