ടീം ലീസ് മാതൃഭൂമിയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന നാഷണല്‍ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ത്രൂ അപ്രന്റിഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കാം.

ITI