ല്‍ഹി പോലീസില്‍ വിവിധ ട്രേഡുകളല്‍ മള്‍ട്ടി ടാസ്‌കിങ് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു. 707 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോണ്‍ ഗസറ്റഡ്, നോണ്‍ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികയാണ്. പത്താം ക്ലാസുകാര്‍ക്കും ഐ.ടി.ഐ.ക്കാര്‍ക്കുമാണ് അവസരം. ഡിസംബര്‍ 17 മുതല്‍ ജനുവരി 16 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 

തസ്തിക: മള്‍ട്ടി ടാസ്‌കിങ് സ്റ്റാഫ് 

ഒഴിവുകള്‍: കുക്ക് -253 (ജനറല്‍ -127, എസ്.സി. -7, എസ്.ടി. -17, ഒ.ബി.സി.-102), വാട്ടര്‍ കാരിയര്‍ (ജനറല്‍ -27, എസ്.സി. -5, എസ്.ടി. -2, ഒ.ബി.സി.-20), സഫായ് കര്‍മചാരി - 237 (ജനറല്‍ -119, എസ്.സി. -5, എസ്.ടി. -51, ഒ.ബി.സി.-62), മോച്ചി (കോബ്ലര്‍) -14 (ജനറല്‍ -7, എസ്.ടി. -3, ഒ.ബി.സി.-4), ധോബി (വഷര്‍മാന്‍) -68 (ജനറല്‍ -34, എസ്.സി. -2, എസ്.ടി. -9, ഒ.ബി.സി.-23), ടെയ്ലര്‍ -16(ജനറല്‍ -9, എസ്.സി. -1, എസ്.ടി. -2, ഒ.ബി.സി.-4), ഡാഫ്ട്രി - 3 (ജനറല്‍ -1, എസ്.ടി. -1, ഒ.ബി.സി.-1), മാലി (ഗാര്‍ഡനര്‍) -16 (ജനറല്‍ -8, എസ്.ടി. -2, ഒ.ബി.സി.-6), ബാര്‍ബര്‍ -39 (ജനറല്‍ -22, എസ്.സി. -7, എസ്.ടി. -6, ഒ.ബി.സി.-4), കാര്‍പ്പെന്റര്‍ 7 (ജനറല്‍ -5, ഒ.ബി.സി.-2)എന്നിവയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകള്‍.

പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം, സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും അനുബന്ധ ട്രേഡില്‍ ഐ.ടി.ഐ എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. 

2018 ജനുവരി 16-ന് 18-നും 27-നും ഇടയില്‍ പ്രായമായവര്‍ക്കാണ് അവസരം. എന്നാല്‍,  ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധിയില്‍ എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 5 വര്‍ഷത്തെയും ഒ.ബി.സി.ക്കാര്‍ക്ക് മൂന്നുവര്‍ഷത്തെയും ഇളവ് ലഭിക്കും. അംഗപരിമിതരില്‍ ജനറല്‍ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 35 വയസ്സുവരെയും ഒ.ബി.സി.ക്കാര്‍ക്ക് 38 വയസ്സുവരെയും എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 40 വയസുവരെയും അപേക്ഷിക്കാം. 

ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും www.delhipolicerecruitment.nic.in/www.delhipolice.nic.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഡിസംബര്‍ 17 മുതല്‍ വിശദമായ വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാകും.

ജനുവരി 16 ആണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി

Thozil