ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഉള്‍പ്പെടെ പോയ വാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി.എസ്.സി. ലിസ്റ്റുകള്‍


പ്രതീകാത്മക ചിത്രം | Mathrubhumi archives

ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെര്‍വന്റ് തസ്തികയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കേരള പി.എസ്.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മുഴുവന്‍ ജില്ലകളിലെയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവ ഉള്‍പ്പെടെ പോയ വാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റ് , ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ കാണാം

SHORT LIST

Cat. No :128/2021 Assistant Engineer (Civil) - STATEWIDE- Kerala State Housing Board
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/sl_ae__civil_kshb.pdf

Cat. No : 199/2019 ANALYST - FOAM MATTINGS (INDIA) LIMITED (STATEWIDE)
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/sl_18-22-state.pdf

Cat. No : 060/2020 DATA ENTRY OPERATOR - SCHEDULED TRIBE - Common Preliminary Examination (Degree Level)
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/el-10-22-state.pdf

Cat. No : 359/2019 FIREMAN TRAINEE ( I NCA-SCCC) - FIRE AND RESCUE SERVICES DEPARTMENT (STATEWIDE)
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/sl_54_22-state.pdf

Cat. No : 023/2021 WOMEN SUB INSPECTOR (SR from ST only) - Kerala Police Service - Common Preliminary Examination (Degree Level) )
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/el-12-22.pdf

Cat. No : 110/2020 SECTION OFFICER (Special Recruitment for Scheduled Tribes only) - Kerala Public Service Commission - Common Preliminary Examination (Degree Level) )
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/el-13-22.pdf

Cat. No : 550/2019 OFFICE SUPERINTENDENT (Special Recruitment from SC/ST only) - STATEWIDE - KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/sl_550_2019_00.pdf

Cat. No :024/2021 SUB-INSPECTOR OF POLICE (SR for ST only) - KERALA POLICE SERVICE DEPARTMENT (STATEWIDE ) Common Preliminary Examination (Degree Level) )
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/EL-11-22-STATE.pdf

Cat. No : 274/2020 Inspecting Assistant - Legal Metrology Department
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/sl_274_2020_00.pdf

Cat. No : 153/2020 Driver cum Vehicle Cleaner Gr.III - Traco Cable Company Limited
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/sl-53-22.pdf

CAT No. 245/2021 Driver Gr. II (HDV) (Ex- Servicemen only) 5th NCA- SC in NCC/Sainik Welfare Department in Ernakulam Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/245_21_short_list.pdf

Cat. No : 227/2020 CONFIDENTIAL ASSISTANT Gr II Part II (Fishermen/Dependent of Fishermen Category) - KERALA STATE CO-OPERATIVE FEDERATION FOR FISHERIES DEVELOPMENT LIMITED ( MATSYAFED) - (Common Preliminary Examination (Degree Level) )
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/el-03-22.pdf

Cat. No : 228/2020 CONFIDENTIAL ASSISTANT Gr II Part III ( Society Category) - KERALA STATE CO-OPERATIVE FEDERATION FOR FISHERIES DEVELOPMENT LIMITED (MATSYAFED) - (Common Preliminary Examination (Degree Level) )
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/el-04-22.pdf

Cat. No : 226/2020 CONFIDENTIAL ASSISTANT Gr II Part I (General Category) - APEX SOCIETIES OF CO-OPERATIVE SECTOR IN KERALA - (Common Preliminary Examination (Degree Level) )
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/el-2-22.pdf


RANK LIST

LAST GRADE SERVANTS (CAT.NO.548/2019) IN VARIOUS DEPARTMENTS IN KOLLAM DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_548_2019_02_0.pdf


CAT. No : 548/2019 - LAST GRADE SERVANTS –VARIOUS DEPARTMENT IN WAYANAD DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/lgs_rl.pdf

Cat. No. :548/2019 LAST GRADE SERVANTS IN VARIOUS DEPARTMENTS IN KASARAGOD DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rankedlist%20lgs.pdf

Cat. No. : 548/2019 LAST GRADE SERVANTS (Category Number- 548/2019) in VARIOUS DEPARTMENT IN KANNUR DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_548_2019_13_1.pdf

CAT. No : 548/2019 LAST GRADE SERVANTS - VARIOUS DEPARTMENTS IN - ALAPPUZHA
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_548_2019_04.pdf

CAT. No : 548/2019 - LAST GRADE SERVANTS –VARIOUS DEPARTMENT IN THRISSUR DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_548_2019_08.pdf

Cat. No. : 548/2019 Last Grade Servants in Various Departments in PALAKKAD Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_548_2019_09_1.pdf

Cat.No.548/2019 Last Grade Servants in Various Departments in ERNAKULAM Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/RANKED%20LIST%20LGS-EKM.pdf

CAT. No : 548/2019 LAST GRADE SERVANTS-VARIOUS DEPARTMENTS IN THIRUVANANTHAPURAM DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_548_2019_01.pdf

CAT No.548/2019 LAST GRADE SERVANTS IN VARIOUS DEPARTMENTS IN PATHANAMTHITTA DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_548_2019_PTA.pdf

Cat.No.548/2019 Last Grade Servants in Various Departments in Kottayam Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/lgs_kottayam.pdf

Cat No. 548/2019 Last Grade Servants in Various Departments in Malappuram District
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/LGS%20RANK%20LIST%20548-19.pdf

Cat No.339/2019 LAST GRADE SERVANT (SPECIAL RECRUITMENT FROM ST ONLY) - VARIOUS DEPARTMENT IN KASARAGOD DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_339_2019_14.pdf

Cat. No. : 548/2019 LAST GRADE SERVANTS in Various Departments in Kozhikode District.
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/RL%20No.412-22-DOD%20LGS.pdf

Cat. No. : 548/2019 LAST GRADE SERVANTS VARIOUS DEPARTMENTS in Idukki
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_548_2019_06-1.pdf


CAT. No : 195/2019 MARKETING EXECUTIVE - KERALA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl-418.pdf

CAT. No : 372/2021 ASSISTANT PROFESSOR IN MICROBIOLOGY (I NCA-DHEEVARA) - MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl-419-22.pdf

CAT. No : 508/2020 HIGH SCHOOL TEACHER (HINDI) (I NCA – SIUC NADAR) - EDUCATION DEPARTMENT in THRISSUR DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl-421.pdf

CAT. No : 106/2019 ELECTRICIAN (SR FROM AMONG ST ONLY) - KERALA STATE FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl-417.pdf

CAT. No : 108/2021 FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) - LPS (1 st NCA - LC/AI) - EDUCATION DEPARTMENT IN THIRUVANANTHAPURAM DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl-422.pdf

Cat No.127/2020 Overseer Gr I/ Draftsman Gr I - Local Self Government Departmetn
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl-401.pdf

Cat No.173/2020 FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) - LPS (7 th NCA-SC) - EDUCATION DEPARTMENT IN KOLLAM DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/ftjlt_arabic_lps_nca_7th_nca_sc_edn_klm_cat_no_173_2020.pdf

(CAT No. 074/2020) DRIVER CUM OFFICE ATTENDANT (LDV) (SR FOR SC/ST ONLY) IN VARIOUS DEPARTMENT (EXCEPT NCC, SAINIK WELFARE, POLICE, EXCISE, TOURISM, FOREST & TRANSPORT) IN KOLLAM DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/DRIVER%20LDV%20SR.pdf

Cat. No. : 338/2020 LAB TECHNICIAN GRADE II (SR for SC/ST & ST
ONLY) on RS 22200-48000 /- in HEALTH SERVICES DEPARTMENT IN PALAKKAD DISTRICT
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_338_2020_09.pdf

Cat. No. : 338/2020 LABORATORY TECHNICIAN GRADE II (SR FOR SC/ST & ST ONLY) in HEALTH SERVICES DEPARTMENT in KANNUR Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/lab_tech338_2020_13_1.pdf

Cat.No.262/2020 Last Grade Servants (Special Recruitment from ST only) in Various Departments in Kottayam Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl_262_2020.pdf

Cat.No.074/2020 Driver-Cum-Office Attendant (LDV)(SR for SC/ST only) in Various Departments(Except NCC,Sainik Welfare, Police, Excise, Tourism, Forest and Transport)in Kottayam Distritc
https://www.keralapsc.gov.in/sites/default/files/2022-07/rl0742020%20%282%29.pdf

--

Content Highlights: Kerala PSC Shortlist And Rank list

ഇത് പരസ്യ ഫീച്ചറാണ്. മാതൃഭൂമി.കോം ഈ പരസ്യത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. പരസ്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ഉപോദ്ബലകമായ വസ്തുതകൾ പരസ്യദാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം മാത്രം ഇടപാടുകൾ നടത്തുക. പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. (feedback@mpp.co.in)

Also Watch

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT
Nambi, Sasikumar

9 min

നമ്പി നാരായണൻ അപമാനിക്കുന്നത് ഐ.എസ്.ആർ.ഒയെ- ശശികുമാർ

Aug 10, 2022


swathi sekhar

1 min

ഭാര്യ കിടപ്പുരോഗി, കാമുകിക്കായി സ്വന്തംവീട്ടില്‍നിന്ന് 550 പവന്‍ മോഷ്ടിച്ചു; വ്യവസായി അറസ്റ്റില്‍

Aug 9, 2022


AMIT SHA-NITISH KUMAR

1 min

2 ദിവസം മുമ്പും അമിത്ഷാ നിതീഷിനെ വിളിച്ചു, ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടെന്ന് മറുപടി; പക്ഷെ നൈസായങ്ങ് ഒഴിവാക്കി

Aug 10, 2022

Most Commented