വ്യോമസേനയില്‍ 1515 സിവിലിയന്‍ ഓഫീസര്‍; മേയ് രണ്ടുവരെ അപേക്ഷിക്കാം


ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് തപാലിലാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം | Photo: gettyimages.in

വ്യോമസേനയുടെ വിവിധ യുണിറ്റുകളിലായി 1515 സിവിലിയൻ ഓഫീസറുടെ ഒഴിവ്. ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികയിലേക്കാണ് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് തപാലിലാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്. വ്യോമസേനയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലും സ്റ്റേഷനുകളിലുമാണ് നിയമനം. തിരുവനന്തപുരത്തെ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഒഴിവുണ്ട്.

ഒഴിവുകൾ: വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡ് യൂണിറ്റ്-362, ട്രെയിനിങ് കമാൻഡ് യുണിറ്റ്-398, മെയിന്റനൻസ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റ്-479, സെൻട്രൽ എയർ കമാൻഡ്-116, ഈസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡ്-132, സതേൺ എയർ കമാൻഡ്-28.

സീനിയർ കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ: മാത്തമാറ്റിക്സ്/സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബിരുദം. ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ പ്രൊസസിങ്ങിൽ ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

സൂപ്രണ്ട് (സ്റ്റോർ): ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. സ്റ്റോഴ്സ് മെയിന്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതിലുമുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

സ്റ്റെനോ ഗ്രേഡ് II: പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഡിക്റ്റേഷൻ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്: പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ടൈപ്പിങ്ങിൽ (കംപ്യൂട്ടർ) ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്ക് വേഗവും ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക് വേഗവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഹിന്ദി ടൈപ്പിസ്റ്റ്: പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ടൈപ്പിങ്ങിൽ (കംപ്യൂട്ടർ) ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്ക് വേഗവും ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക് വേഗവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സ്റ്റോർ കീപ്പർ: പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. സ്റ്റോഴ്സ് മെയിന്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതിലുമുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

സിവിലിയൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്): മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ലൈറ്റ്/ഹെവി ഡ്രൈവിങ് ലൈസെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡ്രൈവിങ്ങിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കുക്ക് (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്): മെട്രിക്കുലേഷനും കാറ്ററിങ്ങിലെ ഒരുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ/സർട്ടിഫിക്കറ്റും. ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പെയിന്റർ (സ്കിൽഡ്): പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. പെയിന്റർ ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

കാർപെന്റർ (സ്കിൽഡ്): പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. കാർപെന്റർ ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ആയ/വാർഡ് സഹായിക: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ആശുപത്രിയിലോ നഴ്സിങ്ഹോമിലോ ആയയായി പ്രവർത്തിച്ചുള്ള ഒരുവർഷത്തെ പരിചയം അഭിലഷണീയം.

ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ് (ഫീമെയിൽ സഫായ്വാലി): മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ഹൗസ് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ലോൺഡ്രിമാൻ: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ധോബിയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

മെസ് സ്റ്റാഫ്: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. വെയിറ്റർ/വാഷർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

മൾട്ടി ടാസ്ക്കിങ് സ്റ്റാഫ്: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. വാച്ച്മാൻ/ലാസ്കർ/ഗെസ്റ്റെറ്റ്നർ ഓപ്പറേറ്റർ/ഗാർഡനർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

വൾക്കനൈസർ: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ വിമുക്തഭടനായിരിക്കണം.

ടെയ്ലർ (സ്കിൽഡ്): പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ടെയ്ലർ ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ടിൻസ്മിത്ത് (സ്കിൽഡ്): പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

കോപ്പർ സ്മിത്ത് ആൻഡ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ: പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. കോപ്പർ സ്മിത്ത് ആൻഡ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഫയർമാൻ: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. സ്റ്റേറ്റ് ഫയർ സർവീസിലോ അംഗീകൃതസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നോ ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ ട്രെയിനിങ് നേടിയിരിക്കണം.

ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. ശാരീരികക്ഷമതയുണ്ടായിരിക്കണം.

ഫിറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് (സ്കിൽഡ്): പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ഫിറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റ്: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ലെതർ വർക്കർ (സ്കിൽഡ്): പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ലെതർ ഗുഡ്സ് മേക്കറിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ടർണർ: പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ടർണർ ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്റർ മെക്കാനിക്: വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്റർ ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 18-25 വയസ്സ്. ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന് മൂന്നുവർഷവും എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിന് 5 വർഷവും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 10 വർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി 23-ാം ലക്കം തൊഴിൽവാർത്ത കാണുക. അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ/യൂണിറ്റിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: മേയ് 2.

Content Highlights: 1515 civilian vacancies in the airforce, apply now

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT
vismaya

11 min

'അവൾ അന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു: ഞാൻ വേസ്റ്റാണോ ചേച്ചി...'

May 23, 2022


dileep highcourt

1 min

ദിലീപും ഭരണമുന്നണിയും തമ്മില്‍ അവിശുദ്ധബന്ധം, മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല; നടി ഹൈക്കോടതിയില്‍

May 23, 2022


SDPI

1 min

പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട്‌ മാര്‍ച്ചില്‍ കുട്ടിയുടെ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം; പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

May 23, 2022

More from this section
Most Commented