കേരള പി.എസ്.സി ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി തല പൊതു പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി മാതൃഭൂമി തൊഴിൽ വാർത്തയുടെ സമഗ്ര പരിശീലനം. ആനുകാലികത്തിൽ നിന്നുള്ള 15 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പഠനം ക്രമീകരിക്കാം.

 

Content Highlights: Kerala PSC 10th level preliminary exam mock test, LDC LGS