ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയില്‍ 513 വെല്‍ത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രൊഫഷണല്‍ ഒഴിവ്. അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള കരാര്‍ നിയമനമായിരിക്കും.

തസ്തിക, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, യോഗ്യത, പ്രായം എന്ന ക്രമത്തില്‍.

സീനിയര്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് മാനേജര്‍ -407: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദവും മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. മാനേജ്‌മെന്റിലെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം/ഡിപ്ലോമ അഭിലഷണീയം. 24-35 വയസ്സ്.

ഇ-വെല്‍ത്ത് റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് മാനേജര്‍-50: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദവും രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. മാനേജ്‌മെന്റിലെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം/ഡിപ്ലോമ അഭിലഷണീയം. 23-35 വയസ്സ്.

ടെറിട്ടറി ഹെഡ്-44: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദവും ആറുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. മാനേജ്‌മെന്റിലെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം/ഡിപ്ലോമ അഭിലഷണീയം. 27-40 വയസ്സ്.

ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ്-6: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദവും 10 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. മാനേജ്‌മെന്റിലെ ബിരുദാനന്തരബിരുദം/ഡിപ്ലോമ അഭിലഷണീയം. 31-45 വയസ്സ്.

ഹെഡ് (ഓപ്പറേഷന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി)-1: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദവും 10 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. 31-45 വയസ്സ്. കൂടുതല്‍ തസ്തികകള്‍ക്കും വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും www.bankofbaroda.in കാണുക. അവസാന തീയതി: ഏപ്രില്‍ 29.

Content Highlights: Wealth Management Professional Vacancy in Bank of Baroda