സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നോർക്ക റൂട്സ് മുഖേന മാലദ്വീപിലേക്ക് മെഡിക്കൽ, പാരാമെഡിക്കൽ വിഭാഗക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മാലദ്വീപുകളിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്കും ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലേക്കും അവിടത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് നിയമനംനടത്തുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. തസ്തിക, ഒഴിവ്, യോഗ്യത, ശമ്പളം എന്ന ക്രമത്തിൽ.

ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്-20, സർജൻ-20, അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ്-20, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ-20, ഫിസിഷ്യൻ-20, സൈക്യാട്രി-10, റേഡിയോളജിസ്റ്റ്-20, ഇ.എൻ.ടി. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്-10, എമർജൻസി ഫിസിഷ്യൻ-15, ഓർത്തോപീഡിക്സ്-20, ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്-20, ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്-20, ജനറൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ(ജി.പി.)-15.

യോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസും എം.ഡി.യും ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പുമാണ് അടിസ്ഥാനയോഗ്യത. എം.ബി.ബി.എസിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തെയും എം.ഡി.ക്കുശേഷം ഒന്നിലധികം വർഷത്തെയും പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശമ്പളം: 2939 യു.എസ്. ഡോളർ(ഏകദേശം 2,09,400 രൂപ). ഇതുകൂടാതെ 454 ഡോളർ അക്കമഡേഷൻ അലവൻസും 156 ഡോളർ ഫുഡ് അലവൻസും ലഭിക്കും (രണ്ടും ചേർത്ത് ഏകദേശം 45,400 രൂപ).

ഡെന്റിസ്റ്റ്-20

യോഗ്യത: ബി.ഡി.എസും ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പുമാണ് അടിസ്ഥാനയോഗ്യത. കൂടാതെ രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശമ്പളം: 1514 യു.എസ്. ഡോളർ(ഏകദേശം 1,07,800 രൂപ). ഇതുകൂടാതെ 195 ഡോളർ അക്കമഡേഷൻ അലവൻസും 117 ഡോളർ ഫുഡ് അലവൻസും ലഭിക്കും (രണ്ടും ചേർത്ത് ഏകദേശം 23,200 രൂപ).

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-100

യോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസും ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പുമാണ് അടിസ്ഥാനയോഗ്യത. കൂടാതെ ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശമ്പളം: 1514 യു.എസ്. ഡോളർ (ഏകദേശം 1,07,800 രൂപ). ഇതുകൂടാതെ 195 ഡോളർ അക്കമഡേഷൻ അലവൻസും 117 ഡോളർ ഫുഡ് അലവൻസും ലഭിക്കും (രണ്ടും ചേർത്ത് ഏകദേശം 23,200 രൂപ).

രജിസ്ട്രേഡ് നഴ്സ്-150

യോഗ്യത: ബി.എസ്സി. നഴ്സിങ്/ജി.എൻ.എം. കൂടാതെ രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശമ്പളം: 953 യു.എസ്. ഡോളർ(ഏകദേശം 68,000 രൂപ). ഇതുകൂടാതെ 194 ഡോളർ അക്കമഡേഷൻ അലവൻസും 117 ഡോളർ ഫുഡ് അലവൻസും ലഭിക്കും (രണ്ടും ചേർത്ത് ഏകദേശം 23,100 രൂപ).

അപേക്ഷ: കൂടുതൽ തസ്തികകകൾ അറിയാനും വിശദമായ വിജ്ഞാപനത്തിനും norkaroots.org ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. abroadjobs.norka@kerala.gov.in എന്ന ഇ-മെയിൽ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയതി മേയ് 15.

Content Highlights: Medical Paramedical vacancies in Maldives, Norka roots