ന്ത്യൻ ആർമിയുടെ 27-ാമത്തെ ജാഗ് എൻട്രി സ്കീം കോഴ്സിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിയമബിരുദക്കാർക്കാണ് അവസരം. എട്ടൊഴിവാണുള്ളത്. ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് നിയമനം. പുരുഷന്മാർക്കും വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. അവിവാഹിതർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ചെന്നൈയിലാണ് പരിശീലനം.

ഒഴിവുകൾ: വനിതകൾ-2, പുരുഷന്മാർ-6.

യോഗ്യത: 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ എൽഎൽ.ബി. ബിരുദം. ബാർ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 21-27 വയസ്സ്. 01 ജൂലായ് 2021 തീയതിവെച്ചാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. അപേക്ഷകർ 02 ജൂലായ് 1994-നും 01 ജൂലായ് 2000-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. രണ്ടുതീയതികളും ഉൾപ്പെടെ.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.joinindianarmy.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ജൂൺ 4.

Content Highlights: Job opportunity for Law graduates in the Indian Army