കോഴിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ കൺസൾട്ടന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കരാറടിസ്ഥാനത്തിലാകും നിയമനം. ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസറായി വിരമിച്ചവർക്ക് മുൻഗണനയുണ്ടാകും.

യോഗ്യത: ഹോർട്ടികൾച്ചർ, അഗ്രികൾച്ചർ/പ്ലാന്റേഷൻ സയൻസ് ഡിപ്ലോമയും അഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയവും അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ/പ്ലാന്റേഷൻ സയൻസ് ബി.എസ്.സിയും രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയവും അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടികൾച്ചർ, അഗ്രികൾച്ചർ/പ്ലാന്റേഷൻ സയൻസ് എം.എസ്സിയും ഒരു വർഷത്തെ പരിചയവും.

പ്രായപരിധി: 65 വയസ്സ് (വിജ്ഞാപന തീയതി പ്രകാരം)

ശമ്പളം: 25000 മുതൽ 27,000 രൂപ വരെ

അഭിമുഖത്തിന്റെ തീയതിയും സമയവും പിന്നീട് അറിയിക്കും. https://iimk.ac.in/ എന്ന ലിങ്ക് വഴി ആഗസ്റ്റ് രണ്ട് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനകം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് https://iimk.ac.in/ ഫോൺ : 0495 2809218/366.

Content Highlights: Horticulture consultant vacancy in Kozhikode IIM